Poslední článek
RSS
 
Vznešený Alláh praví: „Snažte se vzájemně se překonávat v dobrých skutcích!“ (Kráva, 2:148) Ibn Abbás vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) byl nejlepší z lidí a byl nejlepší v ramadánu, kdy se s ním setkal Gabriel. Setkával se s ním každou noc během ramadánu a učil ho Korán. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je lepší v konání dobra než seslaný vánek. (podle al-Buchárího) Někteří se hodně snaží konat zbožné skutky na začátku ramadánu, nadšeně se modlí taráwíh, noční modlitby, čtou Korán a dělají jiné zbožné skutky. Když pak zbývá posledních deset dní, zjistíme, že polevili v konání zbožných skutků, odkládají modlitbu, čtení Koránu a jiné zbožné skutky.
Před 220 dny
 
Ramadán je měsícem trpělivosti, školou trpělivosti a půst je zvykání si na trpělivost, trénování se na ni, proto se traduje, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) nazval měsíc ramadán měsícem trpělivosti. Podle Muslima a imáma Ahmeda se traduje hadís Abú Qatády (radhia lláhu anhu), který vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Měsíc trpělivosti (ramadán) a tři dny z každého měsíce to je, jako by se člověk postil celý život.“
Před 227 dny
 
Služebníci Alláhovi, chvála Alláhovi, byl nám dán dar, který je nám dán každý rok, závan božství, přišel měsíc ramadán, ve kterém nám Alláh přikázal se postit a Posel Alláhův (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) stvrdil jeho dodržování, abychom se z něj naučili zbožnosti a byli jí formováni. Půstem se nemá na mysli pouhý hlad a žízeň a jaký mají vliv na muslimy. Vznešený Alláh pravil: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183) Podle výkladu Koránu „budete bohabojní“ znamená, že se budete obávat Alláha a před neposlušností se budete chránit poslušností a uctíváním Jeho Jediného. Všemohoucí Alláh pravil: „Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční.“ (Kráva, 2:185)
Před 234 dny
 
Nastal ramadán, významný a požehnaný měsíc, vznešený host, který nás navštěvuje jednou za rok. Blahopřejeme tomu, kdo využije jeho dny i noci a znásobí v něm zbožné činy, které ho přiblíží k Všemocnému a Vznešenému Alláhovi, a dosáhne díky tomu Jeho uspokojení. Dočkání se ramadánu je velkým požehnáním, které dokáží docenit pilní zbožní lidé. Vznešený Alláh o ramadánu praví: „Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (Kráva, 2:185).
Před 234 dny
 
Vznešený a Všemohoucí Alláh ve Své Knize praví: „I řekne posel: ‚Pane, lid můj pokládal tento Korán za něco, čemu se vyhnout je zapotřebí.‘“ (Spásné zjevení, 25:30) Někteří učenci vysvětlují, že „vyhýbat se“ Koránu se dá pěti způsoby: přestat ho recitovat, přestat o něm přemítat, přestat se jím řídit, přestat se jím léčit a přestat podle něj soudit. Proto naši zbožní předci dbali na Korán tím, že ho recitovali, učili se ho nazpaměť, porozuměli mu, přemítali o něm, řídili se jím a soudili podle něho.
Před 248 dny
 
Vznešený Korán je pevný provaz Alláhův, moudré připomenutí a přímá stezka. Vznešený Korán je duchem tohoto lidu, kterému zajišťuje důstojný život a který podněcuje k tomu, aby byl váženou civilizací, a z něhož je třeba čerpat ustanovení a řídit se jím ve slovech i činech, aby bylo vše tak, jak má být. Vznešený Alláh pravil: „A věru tento Korán vede k cestě, jež nejpřímější je, a zprávu radostnou věřícím zvěstuje, kteří zbožné skutky konají, že odměna velká určena je pro ně.“ (Noční cesta, 17:9) Alláh, Požehnaný a Vznešený, učinil seslání Vznešeného Koránu neocenitelným požehnáním pro tento lid, obrovským darem.
Před 255 dny
 
Islám učinil z muslimů bratry, způsobil, že k sobě chovají náklonnost, zakázal, aby k sobě chovali nenávist a zášť. Muslim traduje ve své sbírce, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Nechovejte vůči sobě zášť, nezáviďte si navzájem, neukazujte si navzájem záda. Buďte si bratry, společně uctívejte Alláha.“ Základem je to, že je zapovězeno vyhýbat se jinému muslimovi déle než tři dny, ledaže by to bylo z nějakého oprávněného důvodu. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Není dovoleno, aby se muslim vyhýbal jinému muslimovi déle než tři dny, aby se každý otočil na jinou stranu, když se potkají. Lepší z nich je ten, kdo první pozdraví toho druhého.“ (podle al-Buchárího) Služebníci Alláhovi, zášť a nenávist mezi dvěma muslimy může být příčinou toho, že jim v té době nebude dopřáno odpuštění Alláhovo.
Před 262 dny
 
Právě nám začal významný, požehnaný měsíc a tím je měsíc šacbán. Musíme využít této příležitosti a být poslušni Alláhovi a vyhýbat se jakékoli neposlušnosti vůči Němu. Pojďme si společně poslechnout, co dělal Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) během tohoto měsíce. Al-Buchárí a Muslim tradují podle matky věřících cÁ’iši (rAa), která vyprávěla: „Nikdy jsem neviděla Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), aby se postil celý měsíc, kromě ramadánu, a v žádném jiném měsíci jsem ho neviděla se tolik postit jako v šacbánu.“
Před 269 dny
 
Modlitba je nejvýznamnější z aktů uctívání, stojící na nejvyšším místě. Dokladem toho je, že Všemohoucí Alláh ji nařídil přímo na nebesích, bez prostředníka, při noční cestě. Ostatní akty uctívání seslal prostřednictvím archanděla Gabriela Prorokovi (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) jako příkaz od Vznešeného, Mocného Alláha. Modlitba je pilířem víry, cesta do Ráje, je to vztah mezi služebníkem a jeho Pánem, je to první z povinností islámu po vyznání jedinosti Alláha, je to nejvýznamnější součást víry po vyznání jedinosti, náš Vznešený a Všemohoucí Pán ji ve své Knize nazval vírou, když pravil: „Vždyť Alláh nechce, aby zanikla víra vaše…“ (Kráva, 2:143) – tzn. vaše modlitba.
Před 276 dny
 
Stejně jako islám přikazuje, abychom se chovali laskavě a dobře k rodičům, přikazuje také, aby rodiče dobře vychovávali děti, což je jistým druhem laskavého a zbožného chování rodičů k dětem a je povinností pro otce i matky a jedním z práv, která dětem náleží ze strany rodičů. Někteří lidé toto nepovažují za důležité a mnozí se zajímají a starají jen o hromadění majetku, obchodování, cestování, aby dětem dopřáli vše, co si přejí, ale přitom si s nimi nesednou ani na hodinu denně, nevychovávají je, neusměrňují je, neučí je svému náboženství a co je pro ně užitečné. Takový člověk chudák neví, že svým dětem uškodil, že je zkrátil na jejich právech, protože když se dostanou k majetku, aniž by jim někdo poradil, aniž by se jim dostalo správné islámské výchovy, může je to svést z cesty a mohou se dostat do nebezpečných situací a dopustit se špatností.
Před 277 dny
 
1-10 of 243
Kategorie
 
Default (3)
Domácí (1)
Islám (7)
Kázání (218)
Komunita (14)